Ons schoolconcept

Een veilig en prettig pedagogisch klimaat vormt onze basis voor het leren.

Een veilig en prettig pedagogisch klimaat vormt onze basis voor het leren. We zijn hier ons sterk van bewust en hebben er, iedere dag weer, oog voor. Afspraken en lessen hierover komen terug in onze IKC- en klassenregels en de Kanjermethode. Deze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling helpt kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en het effect daarvan op de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, op een goede manier voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Wij geloven sterk in de cruciale rol van leerkrachten; zij willen en kunnen voor kinderen het verschil maken! Ons onderwijsaanbod is gericht op het leggen van een stevige en brede basis. Wij vinden niet alleen taal, lezen en rekenen belangrijk, maar ook andere vaardigheden die kinderen nu èn later nodig hebben. Vaardigheden zoals samenwerken, creatief denken, ICT-en informatie vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, zelfregulering en sociale en culturele vaardigheden.

Alles verandert: werk, carrières, de wereld en daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. We werken daarom van groep 1 t/m 8 in thema’s. Wij gebruiken daarvoor het International Primary Curriculum (IPC). Aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, internationalisering en creatieve vakgebieden worden in samenhang aangeboden. IPC is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Er is in ons aanbod een belangrijke rol weggelegd voor kinderen. Wij betrekken hen zoveel mogelijk bij hun eigen leerontwikkeling. Welke activiteiten kiezen zij, welke leervragen hebben zij, hoe kunnen wij hen het beste helpen bij het leren, welke stapjes kunnen zij zetten om bij een volgend leerdoel te komen? Vanaf groep 3 voeren wij ouder-kindgesprekken om kinderen te leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerontwikkeling. Dit draagt bij aan zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde kinderen. Een digitaal rapportfolio waarin de ontwikkeling van ieder kind zichtbaar wordt is in voorbereiding.

Vanaf groep 1 werken we ook met digitale middelen. Zo kunnen kleuters via het Digikeuzebord een keuze maken uit tal van activiteiten en leren zij spelenderwijs via educatieve apps op de IPad. Vanaf groep 4 verwerken de kinderen een deel van de leerstof op hun eigen Chromebook. Ook werken kinderen daarop aan hun eigen leerdoelen.

In het kader van een brede ontwikkeling worden er via de ‘Brede School Kalf’ na schooltijd diverse activiteiten aangeboden. Op het gebied van ‘Sport’, ‘Creativiteit’, ‘Kunst en Cultuur’, ‘Wetenschap en Techniek’ en ‘Media’ kunnen de kinderen ontdekken wat zij leuk vinden en hun talent(en) ontwikkelen.
Wij willen kinderen met ons totale aanbod goed voorbereiden op een wereld waarin de ontwikkelingen snel gaan. De kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen, zodat ieder kind trots op zichzelf kan zijn!

Er zijn veel keuzes en de leraren & leraressen zijn heel aardig. Je krijgt een goed gevoel bij deze school vind ik
Bron: tevredenheidsonderzoek leerlingen

Ik vind de tablet heel erg leuk. Ik vind dat veel makkelijker leren.
Bron: tevredenheidsonderzoek leerlingen