Medezeggenschapsraad (MR)

Bij wet is bepaald dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) behoort te hebben. De MR bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel.

MR

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld over de besteding van de financiën, over de schooltijden, over de vakanties en de vrije dagen, de ouderbijdrage en de verbetering van het onderwijs. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmings- of adviesrecht. De directie maakt geen deel uit van de MR, maar is op uitnodiging wel aanwezig bij de vergaderingen, ook als vertegenwoordiger van het bestuur.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vrij toegankelijk. De data waarop de MR vergadert worden aan het begin van het schooljaar vermeld in de kalender.

In de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, hebben vertegenwoordigers van alle scholen die onder het bestuur van Zaan Primair vallen zitting. De GMR bespreekt zaken die voor alle scholen van belang zijn.

In de Medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de ouders:

  • Kim Visser (Voorzitter)
  • Maarten Laaper
  • Paul Klomp

Namens de school:

  • Marjon Cats
  • Iris Koenen
  • Engelina van Rijn