Een veilig klimaat

Je komt pas tot leren wanneer je je veilig voelt.
Wij investeren daarom bewust in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat.

Hoe doen we dat?

Dat doen wij door onze schoolregels voor te leven en elkaar hierop aan te spreken, samen met de kinderen regels en afspraken voor in de klas op te stellen, storend gedrag en pestgedrag tijdig te signaleren en aan te pakken en door het geven van lessen via de Kanjertraining-methode. Deze methode bevordert het vertrouwen en de veiligheid in de klas, versterkt de sociale vaardigheden, maakt kinderen bewust van hun eigenheid en leert hen om verantwoordelijkheid te nemen.

School en ouders hebben een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan kinderen en daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de veiligheid in de school is de betrokkenheid van ouders daarom heel belangrijk. Wij noemen dit pedagogisch partnerschap. Dit houdt in dat wij met ouders een band van wederzijds vertrouwen en respect opbouwen, communiceren over gezamenlijke doelen en samenwerken. Hierdoor scheppen we samen een positief klimaat en betere voorwaarden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Er heerst een plezierige sfeer en rust op de school, wat een mooie basis vormt voor goed onderwijs.

Onderwijsinspectie oktober 2022

Lees meer over: