Schoolplan, jaarplan & jaarverslag

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland moet iedere 4 jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan staat beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie van het onderwijs over het schoolbeleid. De ouders en teamleden van de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren. Daarna stelt het schoolbestuur het plan vast. Het schoolplan van OBS De Jagersplas kunt u hieronder downloaden.

De directie stelt, in samenspraak met het team van leerkrachten, op grond van dit schoolplan een verder uitgewerkt jaarplan op, geldig voor het huidige schooljaar. Daarin staan de activiteiten die we ons voornemen uitgebreid beschreven.

Schoolplan OBS De Jagersplas 2015-2019

Jaarverslag obs de jagersplas 2015-2016